Galvenais virzītājspēks – neatlaidība un misijas apziņa

Lai palīdzētu bērniem, kas dzīvo nelabvēlīgās ģimenēs un cieš no vardarbības, 1996.gada nogalē Ventspilī tika nodibināta sabiedriskā organizācija „Nāc līdzi!”.

Deviņu gadu laikā šai organizācijai ir izdevies piesaistīt ievērojamu finansējumu, rast atsaucību vietējā pašvaldībā un sabiedrībā, kā arī izveidot atbalsta dienas centru jauniešiem līdz 18 gadiem, rīta skoliņu mazuļiem vecumā no 2 līdz 6 gadiem, organizēt dažādas mācības sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem, kuri strādā ar riskam pakļautajiem bērniem, un izveidot patvēruma māju jeb krīzes centru ģimenēm ar bērniem, kas cietuši no vardarbības. Šajā centrā sociāli psiholoģisko palīdzību saņems ne tikai Ventspils pilsētas iedzīvotāji, bet arī cietušie no visa Kurzemes reģiona.

NVO darbības laikā kopumā realizēti vairāk nekā 18 dažādi projekti bērnu un pusaudžu izglītības un nodarbinātības jomā. Dienas centrā pēc atbalsta ik gadus griežas ap 300 bērnu un 200 ģimeņu.

Vislielākais atbalsts saņemts no ārvalstu fondiem (sešu gadu laikā vairāk nekā 20 000 Ls) un vietējās pašvaldības, kura atbalsta centra darbību ilgtermiņā. Pirmajos gados pašvaldības atbalsts izpaudies kā izremontētu telpu piešķiršana, īres un komunālo maksājumu segšana. Vēlāk tika piešķirts finansējums arī centra apmeklētāju bērnu un pusaudžu ēdināšanai. 2005.gadā pašvaldības finansējums sastādīja ievērojamu summu – LVL 10 600, ieskaitot arī līdzfinansējumus atsevišķiem projektiem. Atsaucīgi esot arī vietējie uzņēmēji, kas ziedojot gan savu produkciju, gan naudu dažādiem centra pasākumiem.

Vaicāta, kas ir bijis noteicošais tik veiksmīgai organizācijas izaugsmei, Antoņina atzīst, ka tas ir bijis cilvēciskais faktors – viņas un kolēģu neatlaidība un misijas apziņa, ka tādam bērnu un pusaudžu atbalsta centram ir vienkārši jābūt.

Par lielāko problēmu NVO darbībā gan atbalsta centra vadītāja Liene Šulce, gan centra psiholoģe Antoņina Zēberga uzskata grūtības ilgtermiņa finansējuma piesaistīšanā administratīvajiem izdevumiem jeb darbinieku algām. Šajā laikā ir gan būts bezdarbnieka statusā, gan izdzīvots ar minimāliem līdzekļiem, jo darbs NVO sektorā ir riskants un nenodrošina pastāvīgus un prognozējamus ienākumus. Pamatā finansējums darbinieku atalgojumam nāk no t.s. projektu naudas, bet katram projektam ir sākums un beigas, tāpat nav iespējams prognozēt vai sagatavotais projekts iegūs atbalstu vai ne, izdosies piesaistīt finansējumu vai ne.

Mazais atalgojums un tā izraisītā lielā kadru mainība centra speciālistu vidū šajos gados radījusi ne vienu vien problēmu saskarsmē ar centra apmeklētājiem, jo bērni pierod pie viena audzinātāja un tad pēkšņi uzrodas cits, kuram atkal no jauna jāiegūst bērnu uzticība. Mainoties personālam, pazeminās arī pakalpojumu kvalitāte, jo labus speciālistus mēs ilgi nevaram noturēt, šeit strādā tikai tie, kuriem tas patiešām ir aicinājums.

2005.gads centra „Nāc līdzi!” darbībā bijis ražīgs, sadarbojoties ar LB Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Ar šīs ministrijas atbalstu izveidots bērnu rotaļu un attīstības centrs bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem – „Rīta skoliņa”, kurā bērni tiek pieskatīti un viņiem piedāvātas dažādas nodarbības prasmju attīstīšanai.

Patvēruma mājas jeb krīzes centra projektu „Nāc līdzi!” realizē kopā ar alternatīvās aprūpes centru „Žēlsirdības māja” un s/o Ventspils reģionālo NVO atbalsta centru, apvienojoties vienā biedrībā ar nosaukumu „Paspārne”. Galvenais sociālais pakalpojums, ko piedāvās s/o „Paspārne”, būs profesionāla sociāli psiholoģiska palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām, ieskaitot pagaidu dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā. Visus izdevumus par cietušo sieviešu un bērnu uzturēšanos patvēruma mājā un viņu rehabilitāciju segs attiecīgā pašvaldībā, kurā pierakstīti palīdzības saņēmēji.